Izv.prof.dr.sc. Robert Ćelić, dr.med.dent., suosnivač Poliklinike za stomatologiju i estetiku lica Ars Salutaris.

Robert Ćelić, rođen je 15.10.1970. godine u Metkoviću. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Od iste godine zaposlen je na Zavodu za stomatološku protetiku kao znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu “Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije”.

Poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1995. godine i položio sve propisane ispite. Magistrirao je s temom “Ispitivanje povezanosti temporomandibularnih poremećaja i stanja okluzije” 1999 godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Istraživanje temporomandibularnih poremećaja primjenom dijagnostičkih kriterija DKI/TMP protokola” obranio je 2003. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2004. godine.

Naslov implantologa (po licenci European Association of Dental Implantologists sa sjedištem u Njemačkoj) dobio je polaganjem ispita je 2017. godine, Dubrovnik, Hrvatska.

U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik izabran je 2006. godine, da bi potom bio izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2007. godine na Zavodu za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Voditelj je prijediplomskih kolegija Mobilna protetika I i II, a sudjeluje u nastavi kolegija Okluzije, Pretkliničke i laboratorijske mobilne protetike, Temporomandibularni poremećaji; dijagnostika i terapija, Osnove dentalne estetike, Osnova stomatoloških materijala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. U kolegijima Mobilne protetike I i II uveo je kroz predavanja primjenu novih tehnologija poput CAD/CAM za izradu različitih vrsta protetskih radova. Voditelj je kolegija “Patologija potpune bezubosti” na poslijediplomskom studiju i kolegija “Kliničko i radiološko ispitivanje uspješnosti implanto-protetske terapije kod potpuno bezubih pacijenata” doktorskog studija Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Predavač je na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Implantoprotetika“ Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Predstojnik je Zavoda za mobilnu protetiku od 2012. godine.

Bio je suradnik je na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske br. 0065010 “Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije” (1995. – 2012. godine). Bio je istraživač na međunarodnom projektu “Osteoporoza u stomatologiji” (2004. godine). Trenutno je istraživač na znanstvenom sveučilišnom projektu Republike Hrvatske “Suvremeni stomatološki postupci, materijali i kvaliteta života ovisna o oralnoj rehabilitaciji”. Voditelj je sveučilišnog znanstvenog projekta „Usporedba konvencionalnog i imedijatnog opterećenja standardnih i kratkih dentalnih implantata fiksnim protetskim radom kod djelomično bezubih pacijenata“ (2016.i 2017. godina).

Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu te na brojnim radnim i demonstracijskim tečajevima za trajno usavršavanje stomatologa. Član je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Međunarodnog udruženja za istraživanja u stomatologiji (IADR), Međunarodnog udruženja protetičara (International College of Prosthodontists), Europskog udruženja protetičara (EPA), Međunarodnog konzorcija za istraživanje temporomandibularnih poremećaja (International Consortium for RDC-TMD Research), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (HDDI), Europskog društva za oseointegraciju (European Association for Ossointegration), Međunarodnog tima za implantologiju (International Team for Implantology), Europskog društva implantologa (BDZI EDI/European Association of Dental Implantologists), itd. Bio je pozivni predavač na domaćim i regionalnim znanstvenim i stručnim događajima.

Autor je značajnog broja izvornih znanstvenih i stručnih radova u časopisima indeksiranim u Current Contenst-u i Science Citation Index-u vezanih uz stomatološku protetiku, okluziju, temporomandibularne poremećaje, implanto-protetsku dijagnostiku i terapiju. Mentor je većeg broja diplomskih radova, magistarskih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova i doktorskih radova.

Područja djelovanja i usavršavanja su mu stomatološka protetika, dentalna implantologija, parodontologija i temporomandibularni poremećaji. Suosnivač je stručnog udruženja hrvatskog i regionalnog ogranka Europskog društva implantologa (BDZI EDI/European Association of Dental Implantologists) (2019. godina).

Voditelj je radnih tečajeva koji obrađuju teme iz implanto-protetske terapije (kirurško-protetski radni/demonstracijski tečajevi: konvencionalno/imedijatno opterećenje, all-on-4 koncept) za kolege doktore dentalne medicine, specijaliste stomatološke protetike i oralne kirurgije te zubne tehničare u organizaciji Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatske komore dentalne medicine i Poliklinike za stomatologiju i estetiku lica Ars Salutaris.

Aktivno govori engleski i talijanski jezik.